Criteria en reglement Willem Wilminkprijs

Algemeen 

De Willem Wilminkprijs voor het beste Nederlandstalige kinderlied wordt jaarlijks toegekend. De organisatie van deze prijsuitreiking is in handen van Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede. Voor de beoordeling van de inzendingen heeft het Wilminktheater een onafhankelijke jury ingesteld. De voordracht van de jury wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de artistiek directeur van het Wilminktheater.

Als criterium voor de Willem Wilminkprijs wordt in de eerste plaats uitgegaan van de kwaliteit van de tekst, waarbij ook wordt gelet op de eenheid van tekst en muziek en uitvoering.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin geen overeenstemming kan worden bereikt over de hantering van dit reglement overlegt de jury met de artistiek directeur van het Wilminktheater. Een uitspraak van de directeur is bindend voor de jury.

I. Te jureren titels

 • De tekstdichters sturen bij hun inschrijving via www.willemwilminkprijs.nl een MP3 bestand van het betreffende lied en de uitgeschreven tekst van een naar hun mening voor bekroning in aanmerking komend lied. Inzendingen dienen te worden gedaan met vermelding van tekstschrijver(s), componist(en) en uitvoerend artiest(en).

II. Jury

 • De jury bestaat uit ten hoogste zeven leden en in elk geval uit een oneven aantal.
 • De jury wordt na een selectieprocedure benoemd door de artistiek directeur van het Wilminktheater
 • De jury zal bij voorkeur zijn samengesteld uit: Schrijvers c.q. tekstdichters, muzikanten c.q. componisten, deskundigen op het gebied van jeugdtheater, recensenten en radio- en Tv-makers. In het algemeen geldt voor de juryleden dat zij kennis van de kinder- en jeugdcultuur dienen te bezitten, met name op het gebied van muziek en theater en radio en TV.  
 • De winnaar van de Willem Wilminkprijs wordt uitgenodigd om zitting te nemen in de jury.              
 • Juryleden ontvangen voor hun werkzaamheden een reis- en onkostenvergoeding van € 200, per bijeenkomst. De jury komt maximaal driemaal bijeen.

III. Criteria Willem Wilminkprijs

 • Voor de Willem Wilminkprijs komt uitsluitend in aanmerking een oorspronkelijk in het Nederlands (hiertoe kunnen ook streektalen worden gerekend) geschreven lied. Het lied dient voor het eerst in Nederland te zijn verschenen, op beeld of - geluidsdrager of ten gehore zijn gebracht op radio, TV, streamingsdienst of in het theater, in de twee kalenderjaren voorafgaande aan het jaar waarin de bekroning plaatsvindt.
 • Hoewel zij waarschijnlijk niet aan alle onder 1. opgenomen criteria kunnen voldoen worden ook jonge aankomende tekstschrijvers/componisten uitgenodigd hun liedjes in te zenden. De kwaliteitscriteria 3 t/m 5 zijn ook voor hen onverkort van toepassing.
 • Per inzender mogen maximaal vijf liedjes worden ingediend.
 • Aan de Willem Wilminkprijs is een geldprijs verbonden van € 5.000, waarvan € 3.000 ten goede komt aan de tekstdichter en € 1.000 aan de componist en uitvoerend artiest van het lied. Tevens bestaat de prijs uit een beeldje voor de tekstdichter. Tekstdichter, componist en uitvoerend artiest krijgen ieder een oorkonde.
 • Over de uitslag kan niet worden gediscussieerd, er is geen beroep of bezwaar mogelijk over de uitslag.
 • De prijsuitreiking vindt plaats in Enschede.


IV. Criteria publiekprijs 

 • Via www.willemwilminkprijs.nl kan het publiek na de bekendmaking van de genomineerde hun stem uitbrengen voor de publiekprijs.
 • De winnaar van de publiekprijs krijgt vanuit de Stichting Kindermuziekweek de opdracht om het nieuwe kindermuziekweeklied van de eerst volgende editie van de Kindermuziekweek te schrijven. Dit is in samenspraak met de stichting en hiervoor is in overleg een onkostenvergoeding beschikbaar die mede wordt mogelijk gemaakt door Buma Cultuur.